?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 施工q程中钻杆无法提出怎么?- Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--{l样式--> <link href="/template/nest00000/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script> var _contextPath="/efactory"; var _templatePath="/efactory/pdmountmood/"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <script type="text/javascript" src="/template/nest00000/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/nest00000/lib/png.js"></script> <!--{l样式--> <!--|站样式--> <link href="lib/CScss.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="lib/js.js" type="text/javascript"></script> <link href="/template/nest00000/lib/CScss.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="/template/nest00000/lib/js.js" type="text/javascript"></script> <!--|站样式--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="CSheadcat"> <div class="CShead"> <div class="CShead_title"> <div class="CShead_title_L"> 您好Q欢q光临“濮阛_创立xa机械有限公司”网站! </div> <div class="CShead_title_R"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22842/stat/"></script></li> <li><a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.qouron.com','施工q程中钻杆无法提出怎么?- Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公?)">收藏本站</span></a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearit"></div> <div class="CSlogo"> <div class="CSlogo_L"> <a href="http://www.qouron.com/" onfocus="this.blur();"><img src="/uploads/logo/20150708062724.jpg" alt="Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公? /></a> </div> <div class="CSlogo_R">   <script language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" style="cursor:pointer;" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/nest00000/images/CSlogo_R_sousuo_img.jpg" align="top"> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="CSnavcat"> <div class="CSnav"> <ul> <li id="N1" class="nav_class1" onmouseover="ChangeCss('1','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/"><span>??/span></a></li> <li id="N3" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('3','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/zgxfsb/"><span>L修复</span></a></li> <li id="N2" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('2','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/ygqxj/"><span>油管清洗</span></a></li> <li id="N5" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('5','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/cygqxj/"><span>抽a杆清z设?/span></a></li> <li id="N4" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('4','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/supply/"><span>产品中心</span></a></li> <li id="N6" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('6','9','N','nav_class1','nav_class2')"> <a href="/news/" id="current"><span>新闻资讯</span></a></li> <li id="N9" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('9','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/about/"><span>公司?/span></a></li> <li id="N7" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('7','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/download/"><span>专利证书</span></a></li> <li id="N8" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('8','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/contact/"><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="CSbanner" style="width:100%"> <div style="width:100%; height:380px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=380 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20150723034237.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20150725083642.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20150725083653.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/nest00000/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div class="CSpages"> <div class="CSpages_L"> <div class="CSpages_L_gsgk"> <div class="CSpages_L_gsgk_title"> <img src="/template/nest00000/images/CSpages_L_xwzx_img.jpg"> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_cont"> <ul> <li><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻" onfocus="this.blur();">行业新闻</a></li> <li><a href="/news/ygqx/" title="油管清洗" onfocus="this.blur();">油管清洗</a></li> <li><a href="/news/zgxf/" title="L修复" onfocus="this.blur();">L修复</a></li> </ul> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_bottom"> <img src="/template/nest00000/images/CScpfl_bot_img.jpg"> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="CSpages_L_gsgk"> <div class="CSpages_L_gsgk_title"> <img src="/template/nest00000/images/CScpfl_top_img.jpg"> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_cont"> <ul> <li><a href="/zgxfsb/" title="L修复" onfocus="this.blur();">L修复</a></li> <li><a href="/ygqxj/" title="油管清洗" onfocus="this.blur();">油管清洗</a></li> <li><a href="/cygqxj/" title="抽a杆清z设? onfocus="this.blur();">抽a杆清z设?/a></li> <li><a href="/fzsb/" title="辅助讑֤" onfocus="this.blur();">辅助讑֤</a></li> </ul> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_bottom"> <img src="/template/nest00000/images/CScpfl_bot_img.jpg"> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="CSpages_L_lxwm"> <div class="CSlxwm"> <img src="/template/nest00000/images/CSlxwm_bg.jpg"> </div> </div> </div> <div class="CSpages_R"> <div class="CSpages_R_title"> <div class="CSpages_R_title_L"> <span>详细内容</span> </div> <div class="CSpages_R_title_R"> <span><a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyxw/">行业新闻</a> > 详细内容</span> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="CSpages_R_cont"> <!--CSpages_R_cont--> <div class="content"> <h3>施工q程中钻杆无法提出怎么?/h3> <h6>来源Q?a href='http://www.qouron.com/news/135.html'>http://www.qouron.com/news/135.html</a>    发布旉 : 2020-04-27</h6> <p><a href="http://www.qouron.com/">L修复</a>Q?a href="http://www.qouron.com/">油管清洗</a>Q?a href="http://www.qouron.com/">抽a杆清z设?/a>首选?a href="http://www.qouron.com/">Ȯ阳创立xa机械</a>?/p> <div class="detail" id="zoom"> <p>  在近q的旋挖Z用过E中Q施工过E中采取了行之有效的措施Q经效益和C会效益较ؓ可观Q但也出C个别问题。比如:卡钻是旋挖钻机施工中易出现的、危完大的事故之一。所谓卡钻,是指旋挖L在钻q或提升q程中,׃非钻机本w的原因Q即L的各pȝ工作正常Ӟ出现正反转动作均无法q行、且d扬无法将L提vQ然后反复重复以上动作,也无法恢复正常工作的情况。本文针Ҏ挖钻机在施工q程中易发生的、危完大的事故卡钻的原因作一些分析,q提出相应对{,与同行们共同探讨?br /> 一Q卡ȝ原因<br /> Ҏq几q一些卡M故的调查分析Q初步认为卡ȝ主要原因有以下几斚wQ?br /> 1.在钻q和提升q程中,孔壁发生大面U塌方而造成埋钻Qd既无法进行正反{Q也无法提v。这U情况在密实度不太大的砂卵层或流砂层较易发生?br /> 2.׃操作手在钻进时操作有误,一ơ进太深,造成孔壁~径Qd{壁与孔壁间的间隙消p造成卡钻。此U情况在_惔层或砂层变ؓ_惔层时易ؓ发生?br /> 3.d辚w、侧齿磨损严重,成孔直径无法保证寸要求Qȝ外壁与孔壁间无间隙,同时钻进q深而造成?br /> 4.׃偶发因素造成Q如钻进或提升过E中钢丝lx裂,zd接头(万向?解体Q或机器本n出现了一些其它故?如发动机无法工作、钢丝跛_滑轮槽等)使工作突然停止,而处理又不及Ӟd在孔底停留时间过长,Dd{壁四周沉渣太多或孔壁羃径?br /> 二:预防卡钻的措?br /> 预防主要从以下几斚w入手Q?br /> 1.开d要充分研I地质报告,掌握地层情况Q同时在施工q程中密切注意地层变化。对Ҏ造成塌孔的地层,如砂卵层、流砂层要提前制定对{,如调整护壁液性能、埋N护筒{,防止大面U塌孔现象发生?br /> 2.操作手在深层钻进时要控制q尺Q不要一ơ进太多,如在15m以深钻进Ӟ一ơ钻q深度一般不要超q?0cm。如在粘泥层钻进Q要充分考虑~径因素;如遇砂卵石等地层向粘泥层转换Q需注意地层变化规律Q不要盲目加压,控制一ơ进量?br /> 3.制作d时应注意ȝ寸Q钻{直径一般应于成孔直径6cm以上;在用过E中Q对d要及时修复,d侧、边齿磨损后要及时更换或补焊Q保证成孔尺?同时应保证钻头挂勾有效,避免意外脱勾?br /> 4.要注意钻机本w的及时保养和维修,避免因钻机出现故障而造成长时间停钅R?br /> 5.调整好护壁液的密度和_度Q孔底能在一定时间内无沉渣,以保证设备偶然出现故障后有充分的旉排除?br /> 三:卡钻处理措施<br /> 1.分析造成卡钻的原因,快量卡钻深度Q分析地层等因素Q以侉K取相应对{?br /> 2.Ҏ分析出的原因Q采取相应对{?br /> ①由于塌孔或讑֤自n原因造成的卡钻,沉渣厚度大,要首先清孔,然后再用L或辅助设备处理?br /> ②由于非塌方因素造成的卡钻,沉渣不多Ӟ应首先采取自救措施,如适当调高液压pȝ压力Q动力头扭矩增大,再正反{转动LQ尽量LzdQ只要能zddQ即可慢慢边转边提,从而解决问?但此Ҏ应充分考虑钢丝l的损E度{因?。另外也可以适度起升桅杆Q以增大寚w杆的起吊能力(此方法必L机械专业人员在场充分考虑各方面因素后实施)。以上方法只能在卡钻初期使用?br /> ③如果自救无效时Q要改用辅助讑֤处理。此时要先测量沉渣厚度,如沉渣很,可迅速采取措施;如果沉渣q厚Q要先进行清孔,然后再进行处理。其Ҏ主要包括直接起吊法、钻头周围疏通法、护壁开挖法?br /> 直接起吊法:是用吊车或液压升机直接向上施力。根据在北京某工地实际经验,卡钻?2h之内Q用4?5t吊RQ再加上Ld扬本w拉力是可以解决问题的?br /> d周围疏通法Q用反@环或气D反@环原?用高压气泵ɽ内产生气水混合物而生压差Ş成反循环)、水下切割等ҎQ清理钻{四周沉渣,减小{壁与孔壁之摩擦力,然后再用L及辅助设备顶升。此Ҏ较难操作Q但在武汉某工地曾成功用?br /> 护壁开挖法Q用护筒、水泥或其它物品护壁Q排掉孔内护壁液Q用人工直接开挖,清理ȝ周围沉渣。此Ҏ仅限于在卡钻不太q地层中用?br /> 3.如果L无法提出q有一U可能,那就是在旋挖机钻杆正常打孔中出现了偏斜,DL不正Q这U情况下一般都是下面存在异?如石头、铁块、钢板等)而导致偏孔,q种情况下必d转,~慢钻杆提出,q行分析辨认?br /> 4.l过多vq种现象的发生,基本都是型旋挖L操作手没有严格按照厂家的使用说明q行操作Q盲目认己是对的Q我们在操作中要杜绝q种思想Q按照厂家的相关条例q行操作?br /> lg所qͼ卡钻是旋挖钻机施工中危害较大的事故之一Q应从预防入手,量避免出现。这p求管理h员和机组人员切实认识到卡ȝ危害Q针对各U地层,事先制定好预 防措施,q在施工中坚x行;同时对卡d理事故做适当的h力、物力等斚w的准备,Ҏ各种情况提前拟定多种抢救ҎQ做到未雨绸~。如实发生卡钻事故Q现场管 理h员与机组人员要稳定情l、分析原因、根据预定的Ҏ立即q行抢救。首先采取自救措施,如自救无效,要迅速利用社会力量,快处理。根据以往l验Q如果采取措?得当且行动迅速,可以避免造成更大的损失?br /></p> <p><div>上一?<a href="136.html">L修复公司分nQ怎样廉L的用寿命?</a></div> <div>下一?<a href="134.html">原有的钻杆修复工Z要改q的好处有哪些呢Q?/a></div> </p> <div class="tag"><span style="color:#a83838;">相关标签Q?/span></div> </div> </div> <div class="clearit"></div> <div class="comment"> <h2>相关新闻</h2> <h6 class="clear"></h6> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/145.html" title="Ȯ阳L修复公司分nQ旋挖钻机钻杆出C滑的原因">Ȯ阳L修复公司分nQ旋挖钻机钻杆出C滑的原因</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/144.html" title="d难拆装是怎么回事Q?>d难拆装是怎么回事Q?/a></li> <li><a target="_blank" href="/news/143.html" title="L修复中耐磨带出现裂UҎ什么原因?">L修复中耐磨带出现裂UҎ什么原因?</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/142.html" title="L修复中耐磨带也会出C些小气孔是什么原因?">L修复中耐磨带也会出C些小气孔是什么原因?</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/141.html" title="L修复公司分nQ耐磨带不竖直是什么原因?">L修复公司分nQ耐磨带不竖直是什么原因?</a></li> </ul> </div> <div class="clearit"></div> <div class="content"><h2>相关产品</h2></div> <div class="pro_list3310"> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/14.html" target="" title="油管清洗"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22842/202110140910144152284274320.jpg?path=www.qouron.com/uploads/cp/202110140910144152284274320.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/14.html" target="" title="油管清洗">油管清洗</a></h3> </div> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/17.html" target="" title="L修复"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22842/202110140910443682284255830.jpg?path=www.qouron.com/uploads/cp/202110140910443682284255830.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/17.html" target="" title="L修复">L修复</a></h3> </div> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/18.html" target="" title="抽a杆清z设?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22842/202110140911146332284280620.jpg?path=www.qouron.com/uploads/cp/202110140911146332284280620.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/18.html" target="" title="抽a杆清z设?>抽a杆清z设?/a></h3> </div> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/20.html" target="" title="抽a杆修复设?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22842/202110140911477742284264878.jpg?path=www.qouron.com/uploads/cp/202110140911477742284264878.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/20.html" target="" title="抽a杆修复设?>抽a杆修复设?/a></h3> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div class="clearit"></div> <!--CSpages_R_cont--> </div> </div> </div> <div class="CSbottomline"></div> <div class="CSbottom_cont"> <div id="footer"> <a href="/" title="公司首页" rel="nofollow">公司首页</a> <a href="/news/ygqx" title="油管清洗">油管清洗</a> <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> <a href="/news/zgxf" title="L修复">L修复</a> <a href="/supply/" title="产品中心">产品中心</a> <a href="/4g/">手机|站</a> <a href="#">q回剙</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255711120'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255711120%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-06-17/"></script> <h5><div><h1 style="font-size:12px; font-weight:normal; margin-bottom:5px;">Copyright © www.qouron.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公司是专业? <a href="http://www.qouron.com" target="_blank">油管清洗</a>,<a href="http://www.qouron.com" target="_blank">L修复</a>?a href="http://www.qouron.com" target="_blank">抽a杆清z设?/a>生厂家,Ƣ迎来电咨询!</h1>    <div class="cityspread">    <strong style="padding-top:15px;">热门城市推广: </strong>       </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> </h5> </div> </div> <a href="http://www.qouron.com/">男同桌上课用手指进去了好爽,熟女网站,诱奷小箩莉H文合集,被窝影院午夜无码国产</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>