?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> L损坏的原因有哪些Q?- Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--{l样式--> <link href="/template/nest00000/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script> var _contextPath="/efactory"; var _templatePath="/efactory/pdmountmood/"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <script type="text/javascript" src="/template/nest00000/lib/jquery.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/nest00000/lib/png.js"></script> <!--{l样式--> <!--|站样式--> <link href="lib/CScss.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="lib/js.js" type="text/javascript"></script> <link href="/template/nest00000/lib/CScss.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <script src="/template/nest00000/lib/js.js" type="text/javascript"></script> <!--|站样式--> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="CSheadcat"> <div class="CShead"> <div class="CShead_title"> <div class="CShead_title_L"> 您好Q欢q光临“濮阛_创立xa机械有限公司”网站! </div> <div class="CShead_title_R"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22842/stat/"></script></li> <li><a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.qouron.com','L损坏的原因有哪些Q?- Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公?)">收藏本站</span></a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clearit"></div> <div class="CSlogo"> <div class="CSlogo_L"> <a href="http://www.qouron.com/" onfocus="this.blur();"><img src="/uploads/logo/20150708062724.jpg" alt="Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公? /></a> </div> <div class="CSlogo_R">   <script language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </script> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" style="cursor:pointer;" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/nest00000/images/CSlogo_R_sousuo_img.jpg" align="top"> </form> </div> </div> </div> </div> <div class="CSnavcat"> <div class="CSnav"> <ul> <li id="N1" class="nav_class1" onmouseover="ChangeCss('1','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/"><span>??/span></a></li> <li id="N3" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('3','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/zgxfsb/"><span>L修复</span></a></li> <li id="N2" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('2','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/ygqxj/"><span>油管清洗</span></a></li> <li id="N5" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('5','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/cygqxj/"><span>抽a杆清z设?/span></a></li> <li id="N4" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('4','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/supply/"><span>产品中心</span></a></li> <li id="N6" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('6','9','N','nav_class1','nav_class2')"> <a href="/news/" id="current"><span>新闻资讯</span></a></li> <li id="N9" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('9','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/about/"><span>公司?/span></a></li> <li id="N7" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('7','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/download/"><span>专利证书</span></a></li> <li id="N8" class="nav_class2" onmouseover="ChangeCss('8','9','N','nav_class1','nav_class2')"><a href="/contact/"><span>联系我们</span></a></li> </ul> </div> </div> <div class="CSbanner" style="width:100%"> <div style="width:100%; height:380px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=380 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20150723034237.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20150725083642.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20150725083653.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/nest00000/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div class="CSpages"> <div class="CSpages_L"> <div class="CSpages_L_gsgk"> <div class="CSpages_L_gsgk_title"> <img src="/template/nest00000/images/CSpages_L_xwzx_img.jpg"> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_cont"> <ul> <li><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻" onfocus="this.blur();">行业新闻</a></li> <li><a href="/news/ygqx/" title="油管清洗" onfocus="this.blur();">油管清洗</a></li> <li><a href="/news/zgxf/" title="L修复" onfocus="this.blur();">L修复</a></li> </ul> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_bottom"> <img src="/template/nest00000/images/CScpfl_bot_img.jpg"> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="CSpages_L_gsgk"> <div class="CSpages_L_gsgk_title"> <img src="/template/nest00000/images/CScpfl_top_img.jpg"> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_cont"> <ul> <li><a href="/zgxfsb/" title="L修复" onfocus="this.blur();">L修复</a></li> <li><a href="/ygqxj/" title="油管清洗" onfocus="this.blur();">油管清洗</a></li> <li><a href="/cygqxj/" title="抽a杆清z设? onfocus="this.blur();">抽a杆清z设?/a></li> <li><a href="/fzsb/" title="辅助讑֤" onfocus="this.blur();">辅助讑֤</a></li> </ul> </div> <div class="CSpages_L_gsgk_bottom"> <img src="/template/nest00000/images/CScpfl_bot_img.jpg"> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="CSpages_L_lxwm"> <div class="CSlxwm"> <img src="/template/nest00000/images/CSlxwm_bg.jpg"> </div> </div> </div> <div class="CSpages_R"> <div class="CSpages_R_title"> <div class="CSpages_R_title_L"> <span>详细内容</span> </div> <div class="CSpages_R_title_R"> <span><a href="/">首页</a> > <a href="/news/zgxf/">L修复</a> > 详细内容</span> </div> <div class="clearit"></div> </div> <div class="CSpages_R_cont"> <!--CSpages_R_cont--> <div class="content"> <h3>L损坏的原因有哪些Q?/h3> <h6>来源Q?a href='http://www.qouron.com/news/137.html'>http://www.qouron.com/news/137.html</a>    发布旉 : 2020-09-05</h6> <p><a href="http://www.qouron.com/">L修复</a>Q?a href="http://www.qouron.com/">油管清洗</a>Q?a href="http://www.qouron.com/">抽a杆清z设?/a>首选?a href="http://www.qouron.com/">Ȯ阳创立xa机械</a>?/p> <div class="detail" id="zoom"> <p>L在钻探全q程中非常容易出現毁坏,有很多缘故,必须大家用心剖析Q濮阛_创立xa<a href="http://www.qouron.com/zgxfsb/" target="_blank">L修复</a>公司l大家整理了相关原因?br /> <br /> 一、震动、弯折损?br /> L柱做C界D{速比Ӟ会时L产生震动Q这一震动通常会导致钻杆弯折、过多损坏、快速损宛_疲惫毁坏。非常是L产生二种U类震动QL节震动与弚w摆型震动Q重叠时更ؓ不好。界D{速比随钻探设备的长短、钻探设备规根{钻铤规格和井孔寸而{变?br /> <br /> 二、拉x?br /> 拉申毁坏生在提拉紧致被卡的钻杆全q程中。成为提抗拉力超出屈服极限时Q在L壁的较弱一部分或最横断面处,会生“细颈部”Ş变。假如上提抗拉力出刚刚的極限抗压强度,则钻杆将被扯断。拉x坏一般生在L的上端。由于上端钻探设备既要承受力Q又要承担钻q净重?br /> <br /> 三、疲惫毁?br /> 疲惫毁坏是钻杆毁坏中普遍的,疲惫毁坏有三U基U类Q?br /> 1、纯疲惫毁坏<br /> L要承担拉生뀁羃、扭曲和弯折的规律性地应力。拉甛_弯折是最风险的地应力。现阶段Q钻杆疲惫毁坏的关键~故是钻杆在弯折井孔中{动时产生规律性地应力引发。在弯折的井孔中Q即侉K铤有充的薄厚,依然很有可能产生疲惫毁坏Qƈ且毁坏的部位不一定。当L产生弯折ӞL每{动一圈,其相匚w的部位会因ؓ可重复性的受拉和受力而造成规律性地应力?br /> <br /> 挨近钻铤之上的钻杆最很有可能遭受弯折Q由于钻铤具备很大的刚度Q能抵M弯折Q弯折将产生在钻铤之上的L。另外钻杆上的较?地应力生于L加厚型位|的Q约距连接头50公分的部位。如上所qͼq接头不太可能弯折,弯折只有产生在壁厚较薄的L体上Q在q里横断面{变的部位Q具有相q台钛_定不动的功效Q它变成弯折力的支撑点。假如钻杆在其总长上匀U地弯折Q则功效于钻杆上的地应力会越来越低一些,疲惫毁坏的地应力周期旉数能够提升?br /> <br /> 2、凹口疲惫损?br /> L表层的不完好无损Q不论是机械加工刉生的Q還是冶金工业全q程中生的Q都大大的地危害钻杆的疲劳强度Q其危害的水q_于缺点的部位、方位、样子和L。假如凹口坐落于L上的q不是关键地应力功效的位|,则对疲惫毁坏的危完微?br /> <br /> 可是Q假如凹口坐落于距连接头50公分范畴内,因ؓq一位置是钻杆造成较大 的应力处Q便会变成疲惫毁坏的关键。竖向凹口能外扩散地应力而无伤害。殊不知Q一U即便是微小的但具备锐利底角的刻U,也会使地应力提升Qƈ且造成毁坏。现几cdD凹口疲惫毁坏的钻杆表层状况列丑֦下:<br /> <br /> Q?Q防伪标志图案设计:全部横着划痕都能变成应力炏V假如在L上的不适合部位打防伪标志,则防伪标志字体样式的横着划痕和随意部位的标识会变成钻杆疲惫的h位置。不允许在钻杆体上复印。标识打在具备很大横截面U的L加厚型消退位置Q能安全性地消化吸收所造成的地应力。此外,可选用点印号以替代U印Pqɾ|马数字防伪标志沿着L竖向排序Q也可具有安全性标识的实际效果?br /> <br /> Q?Q电孤烫伤:假如用钻杆做为接地装|用的搭铁线Q通常会搭忠实和火R轨道间生电孤而L圆上上被烫伤Q这U不Ҏ注意到的凹痕尽极微小Q但在钻杆上产生很宽的烫伤带。具备夹层玻璃硬延性,很容易加快疲惫毁坏?br /> <br /> Q?Q套胶护槽Q在L上的套胶护箍端产生的圆上槽是凹口疲惫毁坏的另一U缘故?br /> <br /> Q?Q大钳牙痕:在钻杆上的各U各栯层伤疤中Q大钳牙痕是最普遍和最比较严重的。可是因为它是竖向的Q不与作用地应力同一方向Q因而对疲惫毁坏的危害不大。假如它略微偏移于竖直方位,非常容易生应力点。要把尖嘴钳打在接头而不必打在钻杆体上,因ؓ它有可能损害L?br /> <br /> Q?Q卡瓦伤疤:轮盘卡瓦一般不Ҏ在钻杆上留出毁坏性的伤疤。可是假如卡瓦牙的生产加工欠佻I或实际操作不当,卡瓦牙会咬到L?br /> <br /> Q?Q地质构造和井_碎金属材料寚w探设备表层的Ȁ光切割凹?L讑֤在井旋{Q表层会与硬实的井筒地质构造相擦,以致留有圆上ȝ。这cdUK常呈三角ŞQ在L和钻铤上均ؓ普遍?br /> <br /> 3、浸蚀疲惫毁坏<br /> q类毁坏是现阶段佉K杆早上毁坏的q泛~故。浸蚀很有可能以各U各h多种l合性的毁坏方式Q腐蚀、磨烂、疲惫)D极其比较严重的毁坏。有时候,几类蚀方式会另外生,可是一般说来,一直有一U浸蚀方式变成关键毁坏~故?br /> <br /> Q?Q腐蚀剂:危害L讑֤不锈钢板材的关键腐蚀剂有Qco2、二氧化뀁氯化氢、融解酸盐(氟化物、硫化物和硫酔R、钙、镁Q、各U各样异抗坏血酸(苯甲酸、冰醋酸{)?br /> <br /> Q?Q危宛_换热系数的要素<br /> PH|低PH值的水性沙,会减钻探设备的疲惫使用寿命。PH值是操纵蚀疲惫的关键要素,可是怎样_և量够防止疲惫毁坏的最PH值是艰难的。很多用h觉得Q沙PH值小?.5Q会减少L讑֤的疲惫用寿命。n?l大部分的对换热系C随n度的提升而加速?br /> <br /> 水流量:伴随着沙浆水流量的提升会加快浸蚀的速度。不匀U?不锈钢板材成分或外部l济构造的部分差别Q会提升Ҏ换热pL?br /> <br /> 高地应力Q一般在承担高地应力的位|比低地应力位置的浸蚀率快?br /> <br /> 更多L知识xȮ阳市创立石?a href="http://www.qouron.com/supply/" target="_blank">L修复</a>公司Q多q的创新取得了十余项Q一些主要技术指标达到国内石油行业水qIl验丰富Q质量保证?br /></p> <p><div>上一?<a href="138.html">L修复公司分nQ卡ȝ原因和措?/a></div> <div>下一?<a href="136.html">L修复公司分nQ怎样廉L的用寿命?</a></div> </p> <div class="tag"><span style="color:#a83838;">相关标签Q?/span></div> </div> </div> <div class="clearit"></div> <div class="comment"> <h2>相关新闻</h2> <h6 class="clear"></h6> <ul> <li><a target="_blank" href="/news/145.html" title="Ȯ阳L修复公司分nQ旋挖钻机钻杆出C滑的原因">Ȯ阳L修复公司分nQ旋挖钻机钻杆出C滑的原因</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/144.html" title="d难拆装是怎么回事Q?>d难拆装是怎么回事Q?/a></li> <li><a target="_blank" href="/news/143.html" title="L修复中耐磨带出现裂UҎ什么原因?">L修复中耐磨带出现裂UҎ什么原因?</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/142.html" title="L修复中耐磨带也会出C些小气孔是什么原因?">L修复中耐磨带也会出C些小气孔是什么原因?</a></li> <li><a target="_blank" href="/news/141.html" title="L修复公司分nQ耐磨带不竖直是什么原因?">L修复公司分nQ耐磨带不竖直是什么原因?</a></li> </ul> </div> <div class="clearit"></div> <div class="content"><h2>相关产品</h2></div> <div class="pro_list3310"> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/14.html" target="" title="油管清洗"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22842/202110140910144152284274320.jpg?path=www.qouron.com/uploads/cp/202110140910144152284274320.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/14.html" target="" title="油管清洗">油管清洗</a></h3> </div> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/17.html" target="" title="L修复"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22842/202110140910443682284255830.jpg?path=www.qouron.com/uploads/cp/202110140910443682284255830.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/17.html" target="" title="L修复">L修复</a></h3> </div> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/18.html" target="" title="抽a杆清z设?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22842/202110140911146332284280620.jpg?path=www.qouron.com/uploads/cp/202110140911146332284280620.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/18.html" target="" title="抽a杆清z设?>抽a杆清z设?/a></h3> </div> <div style="padding-top:10px;padding-left:5px;padding-right:5px"> <h2><a href="/supply/20.html" target="" title="抽a杆修复设?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22842/202110140911477742284264878.jpg?path=www.qouron.com/uploads/cp/202110140911477742284264878.jpg" width="160" height="160" /></a></h2> <h3><a href="/supply/20.html" target="" title="抽a杆修复设?>抽a杆修复设?/a></h3> </div> <h6 class="clear"></h6> </div> <div class="clearit"></div> <!--CSpages_R_cont--> </div> </div> </div> <div class="CSbottomline"></div> <div class="CSbottom_cont"> <div id="footer"> <a href="/" title="公司首页" rel="nofollow">公司首页</a> <a href="/news/ygqx" title="油管清洗">油管清洗</a> <a href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> <a href="/news/zgxf" title="L修复">L修复</a> <a href="/supply/" title="产品中心">产品中心</a> <a href="/4g/">手机|站</a> <a href="#">q回剙</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255711120'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255711120%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-06-17/"></script> <h5><div><h1 style="font-size:12px; font-weight:normal; margin-bottom:5px;">Copyright © www.qouron.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) Ȯ阳市创立石Ҏ械有限公司是专业? <a href="http://www.qouron.com" target="_blank">油管清洗</a>,<a href="http://www.qouron.com" target="_blank">L修复</a>?a href="http://www.qouron.com" target="_blank">抽a杆清z设?/a>生厂家,Ƣ迎来电咨询!</h1>    <div class="cityspread">    <strong style="padding-top:15px;">热门城市推广: </strong>       </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </div> </h5> </div> </div> <a href="http://www.qouron.com/">男同桌上课用手指进去了好爽,熟女网站,诱奷小箩莉H文合集,被窝影院午夜无码国产</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>